Grup Parlamentari DemòcrataNotícies

Acord per donar més seguretat laboral i garanties jurídiques als artistes del país

Els grups parlamentaris del Consell General (Demòcrates, Socialdemòcrates, GPL, Terceravia i Ciutadans Compromesos, juntament amb la consellera no adscrita Carine Montaner), han entrat a tràmit aquest dijous la proposició de llei l’Estatut de l’artista del Principat d’Andorra, que té com a finalitat establir un seguit de mesures per compensar la inestabilitat amb què es troben actualment part dels artistes del país, a causa de la temporalitat i intermitència de la seva activitat professional i la irregularitat dels ingressos que això comporta.

El text permet dotar d’un marc normatiu i institucional adequat la situació especial que viuen els col·lectius artístics del país i promou així el teixit cultural nacional com a referent d’atracció per al desenvolupament de les arts i la vida cultural a Andorra.

Dotarà d’un marc normatiu i institucional adequat la situació especial que viuen els col·lectius artístics del país i promou així el teixit cultural nacional

Amb aquesta llei es defineixen conceptes com “artista” i “art”, i s’estableixen les persones que es poden beneficiar de les disposicions d’aquest text, així com s’estableix la creació d’un registre de professionals, i la Comissió Andorrana de Seguiment de l’Estatut de l’Artista, òrgan administratiu vinculat al Ministeri de Cultura que ha de vetllar pel bon compliment de les pràctiques referents a aquest sector professional i que també comptarà amb potestat sancionadora.

L’Estatut de l’Artista també detalla un règim laboral de caràcter especial per als artistes, el qual atorga seguretat jurídica als contractes del col·lectiu, i s’especifica la tipologia de contractes, les jornades de treball, descansos i vacances, -entre altres-, així com el règim relatiu a la seguretat social, que es troba especialment ajustat a la temporalitat i intermitència de la seva activitat professional.

Per part del Grup Parlamentari Demòcrata han signat la proposició de llei les conselleres generals Sandra Codina i Núria Rossell.

Etiquetes: Grup Parlamentari Demòcrata, Notícies

Articles relacionats

Bonell defensa al Consell d’Europa la tasca legislativa d’Andorra per assolir una societat més inclusiva i diversa
Proposta d’acord per reforçar els serveis de salut mental i l’acompanyament a pacients i familiars