Articles d'opinióJoan Carles Ramos

Ctrasa: canvi de valor

El dijous de la setmana passada vam aprovar al Consell General la llei que transforma la societat Ctrasa (Centre de Tractament de Residus d’Andorra), en una societat íntegrament pública, esdevenint d’aquesta manera un instrument de gestió directa del Govern. Feia ja molt temps que Ctrasa no era una entitat privada. Els socis privats la van anar abandonant i, ja des del 2013, havia passat a ser de titularitat íntegrament publica, repartida entre el Govern i FEDA.

Calia, per tant, adequar aquesta nova realitat de Ctrasa, per evitar que les administracions públiques ara propietàries fossin, a la vegada, les concessionàries. Així ho demanava també el Tribunal de Comptes. Ara ja s’ha fet.

Aquest canvi, a banda d’impulsar un nou model de gestió, també comporta beneficis en l’àmbit comptable i financer. Amb la nova llei, Ctrasa podrà computar com a propis els béns que venia utilitzant, arribant així a l’equilibri financer exigit per la Llei de sostenibilitat de les finances públiques (més coneguda com la regla d’or). Més encara, quan Ctrasa passa a partir d’ara a quedar clarament enquadrada a tots els efectes dins de FEDA. A la vegada, també suposarà que Ctrasa tingui més facilitat i capacitat per finançar-se, de manera que podrà executar, sense dificultats, l’adequació de la planta a les noves exigències que la valorització dels residus en energia elèctrica i tèrmica requereixin. Un aspecte també beneficiós i prioritari, naturalment, pel que fa a la cura del medi ambient.

FEDA podrà executar, sense dificultats, l’adequació de la planta a les noves exigències que la valorització dels residus en energia elèctrica i tèrmica requereixin

L’elaboració de la llei ha suposat un gran esforç, tant en l’àmbit jurídic com financer, tenint en compte que s’havia de fer una transició des de l’àmbit societari privat per crear un ens totalment públic, sense aturar en aquest camí el funcionament del centre de tractament de residus. Una feina que ha resultat totalment satisfactòria.

En aquest punt, s’ha d’agrair la col·laboració, tant de la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, com de la direcció de FEDA, que finalment ens van posar a disposició tot el treball previ realitzat, molt acurat, facilitant enormement la nostra tasca legislativa.

També s’ha d’agrair la postura adoptada pel PS, que en la tramitació parlamentària de la llei va mostrar un gran interès i hi va aportar millores. Han fet, per tant, un canvi radical en la seva postura envers el centre: han adoptat un posicionament positiu, madur i responsable, allunyat de la simplista posició de confrontació total a la qual, malauradament, ens tenien acostumats. Una postura que era contrària als seus propis actes tenint en compte que, quan van estar al Govern, mai van fer absolutament res per tancar ni canviar la instal·lació.

Haver d’incinerar els residus no és una cosa agradable. Però s’ha de fer mentre el reciclatge no n’absorbeixi la totalitat. Aquesta és la realitat, encara que no ens sigui de bon grat. La valorització és la solució que actualment ofereix una ponderació acurada entre els perjudicis ambientals de la incineració i els beneficis de l’obtenció de fons d’energia elèctrica i tèrmica.

La llei aprovada consolida el marc legal perquè Ctrasa i FEDA puguin assolir aquest objectiu, que a la vegada s’alinea amb els compromisos mediambientals i de sostenibilitat contrets per Andorra a escala mundial.

 

Article del conseller general del Grup Parlamentari Demòcrata, Joan Carles Ramos, publicat a El Periòdic d’Andorra el 29 de gener del 2021.

Etiquetes: Articles d'opinió, Joan Carles Ramos

Articles relacionats

La porta de sortida de la pandèmia
Límits de velocitat