Grup Parlamentari DemòcrataNotícies

La coalició vol evitar que els processos per impagament del lloguer es dilatin en el temps

1 comentari

Els grups de la coalició (Demòcrates, Independents i Ciutadans Compromesos) han presentat 19 esmenes al Projecte de llei de mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge. Un bloc important d’aquestes esmenes se centra a evitar l’allargament de tot el procés que envolta els casos d’impagament de l’arrendament d’un habitatge, de manera que no es cronifiquin en el temps, els immobles puguin tornar al mercat al més aviat possible i ampliar així l’oferta actual. Un altre bloc destacat es destina a ampliar la seguretat jurídica dels propietaris en cas d’ocupació indeguda d’un habitatge. Finalment, un tercer bloc va destinat a reforçar, a través de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, les sancions als propietaris que rescindeixin els contractes simulant que recuperen l’immoble per a ús propi o per a un familiar, o que el venguin després de recuperar-lo al·legant aquests mateixos motius.

Pel que fa als procediments en cas d’impagament, les esmenes insten a introduir canvis al Codi de Procediment Civil perquè aquests processos siguin més àgils, sempre mantenint el caràcter garantista per a les dues parts. Per exemple, reduint els terminis i facilitant les notificacions o citacions als arrendataris que no paguin. També es donen competències al saig per dur a terme l’execució forçosa de les resolucions que acordin la recuperació del bé immoble per part de l’arrendador, un cop hi hagi sentència ferma de la Batllia.

La majoria introdueix esmenes per reforçar la seguretat jurídica en casos d’ocupació d’un immoble

Pel que fa a les situacions de persones que ocupen un immoble sense permís (coneguts popularment com a ‘ocupes’), i per evitar també la desprotecció jurídica del propietari (que s’està donant als països veïns), es faciliten els processos de recuperació d’un l’immoble, i es precisa i agilitza el procediment a emprar per desallotjar els ocupants sense permís i sense títol de propietat o lloguer.

En un altre ordre de coses, la coalició també ha introduït esmenes per reforçar que l’accés a les dades relatives al parc immobiliari d’habitatge i el seu tractament, per part de l’Institut Nacional de l’Habitatge i el ministeri responsable, es puguin utilitzar única i exclusivament per obtenir un detallat coneixement de la situació del parc immobiliari, l’estat d’ocupació dels habitatges i la seva localització, les necessitats de la població o les tipologies de llars existents al país. Així mateix, i mentre no estigui en funcionament el sistema d’informació dels contractes d’arrendament d’habitatge, els grups de la majoria insten el Govern a aprovar un reglament que dictamini la renda màxima dels habitatges a preu assequible, d’acord amb tota la informació sobre la situació del mercat de la qual disposa.

Finalment, la coalició també ha entrat una esmena per actuar davant casos d’abandonament d’animals de companyia dins d’un domicili, que es trobin en situació de perill o de desatenció de les seves necessitats bàsiques. S’encomana al Govern que, en un termini de tres mesos, instauri els protocols d’actuació adients entre els cossos especials i administracions, així com promogui les modificacions legislatives necessàries per garantir la seva protecció.

Etiquetes: Grup Parlamentari Demòcrata, Notícies

Articles relacionats

Sense resultats
Demòcrates d’Escaldes lamenta el secretisme de la majoria en temes cabdals per a la parròquia
Demòcrates celebra aquest dimecres el seu 7è Congrés Ordinari