Articles d'opinióSalomó Benchluch

La protecció d’infants i joves, prioritària

Moltes són les senyes d’identitat que caracteritzen el nostre país. Probablement, una de les més destacades és la solidaritat envers les famílies més necessitades i en situació de risc d’exclusió.

En els últims cinc anys, el pressupost del departament d’Afers Socials s’ha vist incrementat en un 42%. Si aïllem aquest 2023, ha estat d’un 16% comparat amb el 2022.

Aquest augment permet posar els mecanismes i donar resposta a una població que creix i, amb ella, els problemes socials inherents a una societat occidental. En aquest punt, m’agradaria centrar-me especialment en tot el que s’ha desplegat per protegir els nostres infants i joves.

Des del Departament d’Infància, Adolescència i Joventut s’han multiplicat les actuacions els darrers anys, prenent mesures per les nenes, nens i adolescents vulnerables o en risc d’exclusió. S’ha creat un Protocol de notificació i actuació social en casos de risc, així com un Protocol d’actuació immediata en casos evidents o de sospita fonamentada d’abusos, agressió sexual o maltractament físic a infants i adolescents. També s’han posat en marxa nous canals de comunicació, com formularis telemàtics per a la ciutadania i un telèfon per a la infància, gratuït i actiu les 24 hores i els 365 dies de l’any.

Cal també posar en relleu que el nostre Codi Penal ha anat integrant modificacions relacionades amb la persecució i càstig en el tràfic de menors, la prostitució infantil, la utilització d’infants en la pornografia i l’abús sexual, entre d’altres.

Pel que fa a l’autoritat parental, la Llei qualificada dels drets dels infants i adolescents estableix que ha de ser exercida conjuntament, i que els progenitors han d’informar i escoltar els infants abans de prendre decisions que els afectin, d’acord amb la seva capacitat natural i, en qualsevol cas, a partir dels 12 anys.

A més, s’està treballant en el text que regularà el Registre unificat de maltractaments, que centralitzarà totes les notificacions i informacions que qualsevol administració o servei conegui o detecti amb relació al maltractament de nens i adolescents.

Pel que fa a l’educació, som un exemple en l’atenció a la diversitat i l’educació inclusiva, amb un model en el qual els alumnes amb discapacitat són acollits a les escoles del país, garantint així la lliure elecció del sistema educatiu i gràcies a una dotació de recursos especialitzats que dona una resposta educativa personalitzada de qualitat. El model d’inclusió també inclou un programa d’acollida per alumnes nouvinguts i infants refugiats.

Per completar les accions de protecció i prevenció, aquest curs 23-24 s’han iniciat accions dirigides als alumnes i al conjunt de la comunitat educativa, per fer un ús responsable dels entorns digitals. A la vegada, a cada centre s’anomena un referent de ciberseguretat.

Hem d’estudiar detingudament i valorar la viabilitat de crear un Centre Terapèutic per aquests adolescents i joves amb trastorns de salut mental greu

La salut mental infantojuvenil també és una prioritat. En aquest sentit, tenim un Pla integral de Salut Mental i Addiccions. Amb bon criteri, s’ha creat un CREI (Centre Residencial d’Educació Intensiva) que dona resposta als adolescents i joves amb trastorns de conducta i addiccions.

Però tenim reptes, com el cas dels menors que tenen una patologia de salut mental greu. Per donar resposta a aquests casos, el Govern i la CASS mantenen convenis amb diferents centres amb l’estat veí del sud. No obstant això, no hem d’oblidar que són menors i als problemes que ja tenen, s’afegeixen per a ells mateixos i per a les famílies els inherents a la distància: desplaçaments, entorn i persones desconegudes. Durant aquest mandat hem d’estudiar detingudament i valorar la viabilitat de crear un Centre Terapèutic per aquests adolescents i joves amb trastorns de salut mental greu.

Aquest és un repte al qual cal donar resposta, de la mateixa manera que s’ha fet amb els que han sorgit els darrers anys i que he mirat de resumir en aquest article. Però n’hi ha més, i en sorgiran més. Protegir els nostres infants i adolescents requereix una acció contínua i constant.

 

Article del conseller general del Grup Parlamentari Demòcrata, Salomó Benchluch, publicat al BonDia el 2 de novembre del 2023.

Etiquetes: Articles d'opinió, Salomó Benchluch

Articles relacionats

Sense resultats
Entorn de les eleccions
Dret de sufragi universal