Notícies

Les lleis laborals obtenen el suport majoritari del Consell General i posen en marxa la modernització i homologació dels drets sociolaborals a Andorra

06/12/2018 Les proposicions de llei qualificades de la nova codificació laboral impulsades pel Grup Parlamentari Demòcrata han vist llum amb el suport majoritari de la cambra, culminant així un procés de treball que s’ha allargat durant més d’un any i mig després de sotmetre’l a la consideració prèvia del col·lectius concernits, que la van poder analizar durant set mesos. Al sí del Consell General, el treball en comissió ha implicat un any més d’anàlisi i debat acurat i concís que s’ha traduït en un dilatat debat a la cambra parlamentària per l’elevat volum de reserves d’esmenes i de vots particulars de les quals han estat objecte. El Partit Socialdemòcrata s’ha quedat sol en la defensa de totes les reserves d’esmena que ha proposat als tres textos.

Amb les tres lleis qualificades -la Llei qualificada de les relacions laborals, la Llei qualificada d’acció sindical i patronal i la Llei qualificada de mesures del conflicte col·lectiu- la majoria Demòcrata al Consell General assoleix el doble objectiu de donar compliment al seu compromís electoral i presenta uns textos que, segons ha destacat el conseller general Josep Anton Bardina, actualitzen i modernitzen la legislació andorrana en materia laboral, adaptant-la encara més a la realitat i a les necessitats del nostres país. Tanmateix, el text clarifica i dona un marc de garanties més gran i equilibrat pel que fa a cada una de les parts que conformen les relacions laborals.

El Grup Parlamentari Demòcrata ha posat en valor l’esforç en el treball conjunt i l’escolta a l’oposició per tal de millorar tot el que fos possible, fet que s’ha demostrat amb l’acceptació del 50% de les 272 esmenes presentades al text, 11 d’elles elaborades des del mateix grup Demòcrata.

Entre els aspectes més novedosos, es contemplen millores significatives en l’apartat dels permisos retribuïts i no retribuïts així com en els descansos, com  ara l’ampliació fins als cinc mesos de la baixa per maternitat i l’ampliació fins a un mes de la baixa per paternitat.

En relació a les indemintzacions, es mantenen els 25 dies per any treballat fins a un màxim de 365 dies en els casos d’acomiadament no causal i la sanció a l’empresari amb el que hagués suposat un acomiadament no causal incrementat en un 25% en aquells acomiadaments fets de forma improcedent. La nova llei també modifica els preavisos, tant per  l’empresari com per al treballador, reduint-los en ambdós casos, i presenta un renovat règim sancionador.

El text regula noves fórmules contractuals, com el contracte de relleu o successió o de continuïtat de la vida laboral, i amplia també els contractes de formació. Tot plegat, en el marc d’una reorganització de la tipología dels contractes que es clasifiquen pel seu temps de durada o bé per raó de la modalitat contractual.

El ple de Consell ha acordat la supressió de la disposició final número sis per tal de permetre l’ajornament de l’entrada en vigor del text, que finalment serà el dia 1 de febrer i no l’1 de gener vinent.

El debat d’aquest dijous al Consell ha evidenciat el plantejament de dos models diferenciats que s’han posat de manifest, especialment, en allò referent a la Llei d’acció sindical i patronal, i sobretot, en la Llei del conflicte col·lectiu.

Els objectius de la nova Llei qualificada de l’acció sindical i patronal persegueix incentivar l’acció sindicata les empreses, tot propiciant l’entesa entre assalariats i empresaris, un plantejament que suposa un avenç en relació a la majoria de les legislacions europees en aquesta matèria. Entre les novetats que possibilitat el text, hi figura la creació del Consell Econòmic i Social com a òrgan consultiu i d’assessorament amb la finalitat de garantir la participació activa dels agents i actors socials amb l’ànim de generar el diàleg i la cooperació.

L’element més destacat, però, és la regulación de l’acció de les organitzacions patronals per tl de garantir l’equilibri necessari entre les parts.

La sessió s’ha tancat amb l’aprovació de la Llei qualificada del conflicte col·lectiu que introdueix, com a concepte central, la conciliació previa i els mecanismes de resolució del conflicto mitjançat un procediment arbitral que inclou un laude de compliment obligatori. Tal com ha definit el conseller general Josep Anton Bardina, la norma posiciona el diàleg i la comunicació entre les parts com a primera pedra en el procés de resolución dels conflictes laborals.

El text regula, per primera vegada, el dret de vaga bo i preveient aquells mecanismes que assegurin que no sigui contradictori vetllar per l’exerici dels drets de vaga i el de no perjudicar el funcionament dels mínims serveis.

La llarga sessió de Consell General d’aquest dijous l’han obert la presa en consideració, que s’ha fet per assentiment, de la Proposta de reforma del Reglament del Consell General i l’aprovació del Projecte de llei qualificada de seguretat pública, un text que, des del punt de vista de la majoria parlamentària, assegura la convivencia pacífica, l’eradicació de la violencia i l’ús pacífic i ordenat de les vies i els espais públics. Amb l’aprovació de la llei, es dona l’impuls necessari per garantir la seguretat ciutadana al Principat.

Etiquetes: Notícies

Articles relacionats

L’executiva de Demòcrates per Andorra valora molt positivament les trobades del candidat Xavier Espot amb els comitès parroquials
Xavier Espot presenta un projecte reformista per a una Andorra inclusiva, sostenible i oberta al món