Notícies

El grup parlamentari Demòcrata presenta 40 esmenes al Projecte de llei de funció pública

16/10/2018 El grup parlamentari Demòcrata ha entrat a tràmit parlamentari un total de 40 esmenes al Projecte de llei de funció pública i reforma de l’administració que tenen l’objectiu d’impulsar el model d’administració pública organitzada, professional, moderna i sostenible que promou el text. Els consellers generals Marc Ballestà i Sofia Garrallà han explicat el detall de les esmenes en la roda de premsa que ha tingut lloc aquesta tarda al Consell General. La presentació s’ha produït després d’haver mantingut una trobada prèvia amb els sindicats de la funció per tal de traslladar-los el conjunt d’esmenes presentades.

El treball realitzat pel grup parlamentari intenta recollir aquelles reivindicacions plantejades tant pels treballadors públics com pels sindicats en el decurs de les negociacions mantingudes des de l’executiu, les negociades des de la majoria parlamentària amb el Govern i amb els sindicats, finalment, ja amb la llei a tràmit.

Aquest darrer paquet d’esmenes, fruit de la reunió mantinguda amb els sindicats, vol donar compliment al compromís contret d’estudiar les seves demandes i incorporar-les en la mesura que aquestes no impliquessin cap canvi en la filosofia d’una llei que, des del punt de vista de la majoria parlamentària, permet als treballadors públics obtenir millors condicions laborals i salarials en funció de la formació i permet l’establiment d’una veritable carrera professional. Per als consellers Demòcrates, aquest plantejament aconseguirà retribuir els professionals amb un sistema d’incentius just alhora que implementarà un pla de formació i carrega horitzontal dins el lloc de feina, més mobilitat del treballadors i un règim disciplinari més àgil i tipificat.

El conjunt d’esmenes presentades aborden aspectes com l’equiparació de drets i obligacions dels funcionaris i els treballadors públics de caràcter indefinit i la participació dels sindicats, en qualitat d’observadors, als comitès tècnic d’organització i gestió i al comitè tècnic de selecció. El grup parlamentari també demana, via esmena, que s’inclogui la relació de places de nova creació a la llei del pressupost i que, per coherència, s’inclogui el Consell General i els seus organismes adscrits dins els processos de mobilitat interna dels treballadors públics.

Un altre dels aspectes destacats que ha esmenat el grup parlamentari és la limitació al màxim d’un any del període de prova màxim per als processos de nou ingrés.

Els consellers demòcrates han presentat també un conjunt d’esmenes destinades a clarificar les excedències amb reserva de placça. En primer lloc, es completa la llista de càrrecs que donen dret a l’excedència amb reserva de plaça a l’interventor comunal, els batlles i magistrats substituts bo hi clarificant que hi tindran dret aquelles persones que siguin nomenades per ocupar un càrrec de naturalesa política. En aquest grup d’esmenes, també es fixa un termini de dos mesos –actualment és de tres- per a fer la sol·licitud de reingrés a la plaça d’origen un cop finalitza la condició per la qual s’ha atorgat l’excedència. Finalment, es manté a dos mandants consecutius la limitació d’excedència.

Pel que fa a les esmenes relacionades amb la jubilació dels funcionaris , el grup parlamentari Demòcrata recull la demanda dels treballadors públics per poder allargar la jubilació, previ pacte de les dues parts, amb possibilitats de perllongament de períodes d’un a cinc anys de durada, com a màxim.

En el capítol d’incompatibilitats, i en la línia dels acords assolits en el marc de les negociacions de la Llei del cos d’educació, es fa extensiva l’eliminació de la incompatibilitat amb altres feines per als treballadors que no ho siguin a jornada complerta o en casos de contractes eventuals d’una durada inferior a un any. També s’hi inclouen els treballadors que tinguin un salari inferior al 120% del salari mínim.

També es contempla la reivindicació que els sindicats van plantejar tant al Govern com al grup parlamentari en els casos de reubicació dels treballadors públics per motius de salut i els efectes que aquestes implicarien sobre els salaris, sobretot els més baixos. Davant d’aquesta preocupació, el grup parlamentari planteja l’establiment d’un llindar de referència que assegura aquells treballadors reubicats que tinguin un salari inferior a dues vegades i el salari mínim, no tindran cap reducció.

Les esmenes aborden també l’apartat referent al règim sancionador i el reconeixement de l’antiguitat generada pel treballador interí a l’hora d’accedir a una plaça de forma indefinida, sempre i quan no hagin passat més de tres mesos de la finalització de la seva relació amb l’administració.

Finalment s’estableix via esmena el termini d’entre un a sis mesos per a l’elaboració dels reglaments relacionats amb els diferent complements de retribució i de carrera professional. El nou complement d’antiguitat no entrarà en vigor en cap cas fins que els reglaments no estiguin aprovats.

Durant la roda de premsa, el conseller general Marc Ballestà també s’ha referit al conjunt de mesures correctores per compensar els 10 anys de no aplicació del GADA.

Etiquetes: Notícies

Articles relacionats

Demòcrates unifica en un sol text tota la normativa vinculada a les institucions familiars
L’executiva de Demòcrates per Andorra repassa l’activitat parlamentària i de Govern després de la represa del curs polític