Notícies

Demòcrates unifica en un sol text tota la normativa vinculada a les institucions familiars

1 comentari

08/10/2018 Harmonitzar i completar les normes aplicables a les diferents institucions que integren el dret de la persona i de la família en una llei general així com actualitzar i adequar principis rectors i terminologia a allò que estableix el Conveni de les Nacions Unides en matèria dels drets de les persones amb discapacitat són els objectius de la Proposició de llei qualificada de la persona i de la família que el grup parlamentari Demòcrata ha elaborat durant els darrers dos anys amb la participació dels col·lectius concernits.

La presidenta de la comissió legislativa d’Interior, Sofia Garrallà, ha explicat en roda de premsa els principals eixos del text acompanyat dels consellers generals, també membres de la comissió, Marc Ballestà i Maria Martisella.

El text, admès a tràmit parlamentari el passat 3 d’octubre, incorpora novetats destacables atenent la realitat social actual, com l’harmonització i equiparació de drets de les unions estables de parella als de les parelles que han contret matrimoni civil o el fet que no sigui necessari al·legar cap causa per estimar una demanda de separació i/o de divorci, al qual s’hi podrà accedir directament, si així es desitja, sense haver de fer un procés previ de separació.

Un altre dels elements que ha destacat la consellera demòcrata, Sofia Garrallà, ha estat la inclusió del precepte, que ja compta amb àmplia jurisprudència, que estableix el procés d’informació i d’escolta als menors amb 12 anys complerts en aquelles decisions que els afectin.

La Proposició de llei regula de forma extensa els efectes patrimonials del matrimoni, en relació als cònjuges i terceres persones, i del règim econòmic matrimonial de separació de béns com a règim legal aplicable. D’altra banda, el text regula també la filiació amb els mateixos efectes tant si ho és per naturalesa com per adopció. En aquest punt, la consellera demòcrata Sofia Garrallà ha volgut precisar que ‘les principals aportacions en aquesta matèria se centren en donar resposta i solucions a problemes concrets com ara determinar les persones legitimades per exercir accions de filiació i els terminis per fer-ho així com en el supòsit de néixer el fill com a conseqüència de les tècniques modernes de reproducció assistida’.

El text es planteja, en bona part, com una recopilació ordenada de tota la normativa vigent en la matèria i està estructurada en tres títols: una relatiu a la persona, un segon a la família i un dedicat a les normes del dret internacional privat, aquest darrer amb la finalitat de determinar en quins supòsits concrets s’aplica la normativa andorrana sobre el dret a família quan la relació jurídica familiar en qüestió es troba connectat amb un element d’estrangeria.

Etiquetes: Notícies

Articles relacionats

El Codi de Família inicia el tràmit parlamentari culminant dos anys de feina de la majoria demòcrata al Consell General
El grup parlamentari Demòcrata presenta 40 esmenes al Projecte de llei de funció pública