Notícies

Una llei regularà la transparència de les administracions i facilitarà l’accés a la informació per part de la ciutadania

1 comentari

Les conselleres generals Maria Martisella (GPD) i Eva López (GPL) han presentat aquest dilluns en roda de premsa els trets més destacats de l’esborrany de la Proposició de Llei de Transparència i Accés a la Informació que estan treballant els grups parlamentaris Demòcrata, Liberal i Ciutadans Compromesos. L’objecte del text és ampliar i reforçar la transparència de l’activitat administrativa; i regular i garantir el dret d’accés a la informació pública.

D’aquesta manera els ciutadans podran demanar a les administracions públiques la informació de la qual disposen, únicament amb les limitacions definides al Conveni del Consell d’Europa sobre l’Accés als Documents Públics de l’any 2009. En cas que les administracions es neguin a facilitar la documentació sol·licitada, negativa que en qualsevol cas haurà de ser motivada, la llei obre la possibilitat de recórrer a la justícia per tal de garantir un criteri independent en la resolució final.

La llei regularà igualment la publicitat activa per part de les administracions que estan obligades a publicar i mantenir actualitzada la informació rellevant per garantir la seva transparència. Aquesta informació inclou aspectes relacionats amb el seu funcionament com la relació de les seves competències i funcions, l’organigrama, el currículum i la remuneració dels alts càrrecs, càrrecs directius i de lliure designació; comptes anuals i llistat d’entitats dependents i participades. Així mateix, pel que fa a l’activitat de les administracions estaran obligades a publicar les normes aprovades, els programes d’actuació, la relació dels contractes adjudicats, la relació de les subvencions, els pressupostos aprovats i les liquidacions pressupostàries trimestrals.

D’altra banda, l’esborrany de la llei estableix que tots els càrrecs públics tant electes com nomenats del Consell General, el Govern i els comuns, així com els càrrecs directius d’organismes públics siguin estatals o comunals, tindran l’obligació de presentar una declaració de béns davant de notari quan accedeixin al càrrec. Fet que permetrà, en cas d’indicis d’una variació patrimonial injustificada, que tant el Tribunal de Comptes com els òrgans jurisdiccionals competents puguin tenir accés al document del declarant amb una relació dels seus béns abans de començar l’activitat política. Aquesta acció es podrà iniciar d’ofici o a partir d’una denúncia.

Els grups parlamentaris han conclòs els treballs inicials de la llei i, a partir d’avui, faran arribar el text als comuns i altres organismes concernits, que disposaran fins a mitjan setembre per fer arribar els seus suggeriments i comentaris.

Etiquetes: Notícies

Articles relacionats

Els grups parlamentaris de la majoria reconeixen la crisi climàtica i proposen accions per mitigar-la
Els Grups Parlamentaris Demòcrata i Liberal inclouran plans d’autoprotecció per a les excavacions de risc a la futura Llei de protecció civil